Histogram je vhodným nástrojem pro grafické znázornění distribuce vzorku dat pomocí sloupcových grafů stejné šířky, vyjadřující šířku intervalů, přičemž výška sloupců vyjadřuje četnost sledované veličiny v daném intervalu. Je důležité zvolit správnou šířku intervalu, neboť nesprávná šířka může snížit informační hodnotu diagramu.

Návod jak vytvořit histogram pomocí nástroje Minitab najdete níže:

Histogram
Umístění v programu Minitab.

Po výběru možnosti Histogram z drop-down menu, vyskočí plovoucí okno požadující výběr typu histogramu, ve většině případů stačí verze Simple nebo Wit Fit, která rozšiřuje verzi Simple o náčrt Gaussovy křivky přes tvar grafu.

Výběr typu v programu Minitab.
  1. Následně vyberu dvojklikem datový vzorek, jehož distribuci chci zobrazit
  2. Dám OK a nechám distribuci zobrazit
Vyplnění plovoucího okna v programu Minitab.

Výsledkem je zobrazení distribuce dat, v tomto případě takřka kopíruje Gaussovu křivku. Vedle grafu se i nachází tabulka, která uvádí arit. průměr (Mean), směrodatnou odchylku vzorku (StDev) a počet dat ve vzorku N.

Příklad zobrazení histogramu v programu Minitab.