Fáze identifikace, kterou jsme si popsali v článku Role RPA Analytika – I. díl je pro analytika tou nejdůležitější, avšak i v dalších fázích hraje RPA analytik důležitou roli, která by neměla být zanedbána. 

Analýza

Základem úspěšného zvládnutí této fáze je pro analytika detailní porozumění automatizovaného procesu. Zmapovaní procesu společně s SME a procesní vlastníkem by mělo posloužit k získání dostatečné znalosti procesu. Ne vždy je stávající verze procesu dostatečná, a je proto potřeba proces zefektivnit (Lean, VSM..). Proces je následně podrobně popsán v dokumentu PDD (Proces Design Document), kde jsou zachyceny i procesní metriky jako začátek/konec procesu, aplikace v procesu, počet FTE, objemy, závislosti, možné překážky a výjimky apod. Dokument obsahuje i procesní mapu (level 4) validovanou procesním vlastníkem. Dokument podepsaný vlastníkem a vývojovým týmem je předán k vývoji.

Samotný PDD dokument má tři fáze. Vytvoření, kde se shromáždí všechny nezbytné informace o procesu. Následuje podpis, kde se dokument validuje (Sign-off) a poslední fází je údržba, kdy se zaznamenávají nutné změny a dokument je pokaždé aktualizován.

Vývoj

Do samotného vývoje už analytik příliš nezasahuje. Pouze v případě změny nebo výjimky zaznamenává vše do PDD dokumentu.

Testování

Po vývoji následuje testování a analytik přichází opět na scénu. V první řadě definuje strategii a přístup k testování i jeho cíle. Podílí se na přípravě plánu testování, testovacích scénářích a datech. Analytik testování koordinuje a reportuje úspěšné a neúspěšné testy, trackuje defekty. Po skončení testování vypracuje detailní záznam o testování a připraví vše pro schválení a formální ukončení testování.

Testovací proces probíhá následovně:

  • Trénink testování
  • Testeři provádí stejné úkony jako robot v testovacím prostředí
  • Výsledky jsou zaznamenány do Logu
  • Spuštění robotů a porovnání výsledků
  • Debugování a reportování
  • Vše se opakuje dokud nejsou úspěšně splněna testovací kritéria

Produkce

Transferu robota do produkčního prostředí se analytik většinou neúčastní a připravuje podpůrné dokumenty a činnosti.

Řízení

Mezi ně patří hlavně uživatelský trénink, kdy připravuje budoucí uživatele na jejich součinnost s robotem, a na to jak postupovat v případě neočekávané chyby či dosud neevidované výjimky. Uživatelé, podpůrný a implementační tým obdrží uživatelský manuál, kde je celý proces popsán, včetně výjimek a restartu procesu.

Podpora

V post-implementační fázi se analytik zaměřuje na dvě činnosti, a to vyhodnocování výkonu robota a řízení změn, které zaznamenává do dokumentace. Výsledky výkonu robota, pak mohou sloužit jako vstup pro návrhy pro zlepšení.